ROBOTIS 舵机及结构件图纸相关链接:(点击相关链接即可下载)

官方下载地址:http://en.robotis.com/service/downloadpage.php?ca_id=70

 

Category Product Name Image 2D 3D
DWG PDF STEP IGES
Dynamixel AX-12+ / AX-18F
AX-12A / AX-18A / AX-12W / MX-12W
AX-S1
RX-10 / RX-28 / RX-24F
RX-64
EX-106+
DX-117
MX-28T
MX-28R
MX-28AT / MX-28AR
MX-64T
MX-64R
MX-64AT / MX-64AR
MX-106T
MX-106R
XL-320
XL-430
X430 / N101 / I101
Horn HN05-N1
HN05-T1
HN05-i1
HN05-N101
HN05-N102
HN05-T101
HN05-i101
HN07-N1
HN07-T1
HN07-i1
HN07-N101
HN07-i101
HN01-N1
HN12-N101
FRAME FR01-H1(OF-116H)
FR01-S1(OF-116S)
FR01-B1(OF-116B)
FR05-B1(OF-64B)
FR05-H1(OF-64H)
FR05-S1(OF-64S)
FR05-S2(OF-64S2)
FR05-B101
FR05-F101
FR05-H101
FR05-S101
FR05-X101
FR07-B1(OF-RX28B)
FR07-H1(OF-RX28H)
FR07-S1(OF-RX28S)
FR07-B101
FR07-F101
FR07-H101
FR07-S101
FR07-X101
FR08-B101
FR08-D101
FR08-H101
FR08-H110
FR08-X101
FR12-H101
FR12-S101
FR12-S102
Bioloid FP04-F1
FP04-F2
FP04-F3
FP04-F4
FP04-F5
FP04-F6
FP04-F7
FP04-F8
FP04-F9
FP04-F10
FP04-F11
FP04-F12
FP04-F13
FP04-F14
FP04-F51
FP04-F52
FP04-F53
FP04-F54
FP04-F55
FP04-F56(skin)
FP04-F57(skin)
FP04-F58(skin)
FP04-F59(skin)
FP04-F60
BPF-WA
BPF-BU
BPF-Adaptor-CM5
BPF-CHEST-F
BPF-CHEST-B
Battery Cover-T
GRIPPER FP04-E170
FP04-E171
FR07-E170
FR07-E171
Wheel
Gear
Serration
AX-12W / AX-12A / AX18A / MX-12W
RX-10 / RX-28 / RX-24F / MX-28
RX-64/EX-106+ / MX-64 / MX-106
XM430/XH430
XM540/XH540
Controller CM-5
CM-510
CM-700
Platform 3Finger Hand PHN-33B
Bearing RX28 CAP BEARING
RX64 CAP BEARING
MF106ZZ
MF128ZZ
1226T
AS1226
WS M10X18
THRUST WASHER

 

DXL
INERTIA
RX-10 RX-28 RX-64 EX-106/ EX-106+

 

与ROBOTIS舵机机械臂相关的

Arbotix-M控制板开发环境安装 http://xiaoyatec.com/2017/05/04/arbotix-m%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9d%bf%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%8e%af%e5%a2%83%e5%ae%89%e8%a3...

阅读全文

ROBOTIS OpenCM9.04-A或B板 控制 AX-12A舵机

声明:此文档版权归属于北京小芽科技,可以转载,但要声明出处(北京小芽科技博客xiaoyatec.com) OpenCM9.04分为三个版本,如以下图示。三个版本在...

阅读全文

OpenCM9.04无法烧写(下载)程序怎么办?

声明:此文档版权归属于北京小芽科技,可以转载,但要声明出处(北京小芽科技博客xiaoyatec.com) OpenCM9.04控制板有三个版本,这三个版本的区别在...

阅读全文

欢迎留言

你必须启用JavaScript才能看到这里的验证码!